Download 1914 by Peter Olausson PDF

By Peter Olausson

Alla känner until eventually mordet på ärkehertig Franz Ferdinand. Många tror att det var den främsta - kanske den enda - orsaken until eventually att första världskriget bröt ut. Andra vet att det visserligen var den utlösande händelsen males att sammanhanget var oerhört mycket mer komplicerat än så. Vad var det egentligen som hände?

Första världskriget hade inte en enda, isolerad och enkel orsak. Det hade en rad orsaker, som sedan 1800-talet utvecklats, delats upp, korsats, förstärkt och försvagat varandra.

Sedan drygt trettio år tillbaka hade ett halvdussin europeiska länder delat upp Afrika mellan sig - det minskade en del spänningar på hemmaplan males byggde upp andra. Värnplikt, kapprustning och en kraftig vapenteknisk utveckling hade gett stormakterna större, bättre och dyrbarare arméer och flottor än någonsin. Efter en mängd konflikter och mindre krig hade stormakterna bildat allianser för att bli mindre sårbara; samtidigt som risken för småkrig minskade, ökade risken för ett storkrig.

Under några intensiva veckor sommaren 1914 kokade en liten grupp män - de viktigaste skulle kunna rymmas i en hiss - ihop en blandning som plötsligt exploderade. Visste de vad de gjorde? Var första världskriget ett misstag eller resultatet av en noga utarbetad plan, var det en droop eller ett krig som väntade på att inträffa?
Denna bok beskriver de mångfasetterade orsakerna until världens viktigaste krig, den värld som utgjorde dess förutsättning och de ledare, generaler och diplomater som fick det att inträffa.

Marked as retail on unique obtain resource.

Show description

Read or Download 1914 PDF

Similar swedish books

Nietzsche: kropp, konst, kunskap

På vilket sätt är Nietzsche suitable för oss idag? Efter sin hyllade bok om Spinoza går Fredrika Spindler i Nietzsche: Kropp, konst, kunskap i närkamp med Friedrich Nietzsches verk. Utgångspunkten är det otidsenliga i Nietzsches tänkande, hur hans tänkande går på tvärs inte bara mot sin egen, utan även mot vår samtid – däri ligger dess aktualitet.

Romer

Romer är en blandning av faktabok, bekännelsebok och memoar. Freud ger unika inblickar i romernas seder och rättsväsende, historia och språk, och berättar om gripande mänskliga öden. Det är en personlig, livfull och inte minst drastisk skildring - som när författaren blir some distance until ett barn i en romsk familj i Karpaterna och skall ta sig ur det med hedern i behåll.

Förnuft och högmod

Lena Andersson är en av de vassaste och mest kompromisslösa skribenterna i Sverige idag. Inte minst när hon skriver om faith och relativism. Vilket hon gärna gör. Hennes skärskådande av kyrkans och Guds roll i samhället, liksom trons och postmodernismens påverkan på tänkandet, är obevekligt och väjer inte för de svåraste frågorna kring individens fria val, värden, sanning och statens oberoende.

Retorik eller konsten att övertyga

Hur övertygar guy människor?
Genom språket, orden. Det finns inget effektivare sätt om guy vill forma människors tankar, känslor och handlingar, och leda dem until eventually en viss övertygelse. De gamla grekerna visste det, de gjorde talandet until en särskild konst - retorik.

Retorik eller konsten att övertyga vill lära oss att förstå och kritiskt granska mekanismerna i språket. Med hjälp av många exempel, de flesta från vår egen tid, beskrivs retorikens begrepp, principer och historia. I flera fall görs fylliga analyser av tal, until exempel av av Cicero, Goebbels, Martin Luther King, Olof Palme och av earl Spencer vid prinsessan Dianas begravning.

I ett nytillkommet kapitel analyseras vår tids retorik - reklamen - utifrån ett retoriskt perspektiv. Detta är andra reviderade och omarbetade upplagan.

Marked as retail on unique obtain resource.

Additional resources for 1914

Example text

På samma sätt som tabeller ska diagram ha diagramnummer med rubrik. Under diagrammet kan, förutom uppgift om källa, anges särskilda upplysningar om hur diagrammet ska utläsas. 03 Specialtext 35 Figur 1. Antal giftermål och skilsmässor 1980–2007 Antalet skilsmässor ökade något under 2007. Totalt skilde sig 20 669 par jämfört med 20 295 under 2006. Källa: SCB. ex. ett datum, en underskrift eller uppgifter i en tabell, ska man alltid använda tabulatortan­ genten eller en speciell tabellfunktion. Stega aldrig framåt med mel­lanslagstangenten.

Man bör dock inte i samma uppställ­ning utforma några led som självständiga meningar och andra som endast delar av meningar. I övrigt kan punktuppställningar utformas på många olika sätt. Nedan presenteras de vanligaste mönstren. 2 Ledens självständighet och längd avgör utformningen När leden i punktuppställningen är en direkt fortsättning på satsen som föregår uppställningen, har man inget skiljetecken efter den inledande satsen. Varje led börjar med liten bokstav och endast det sista ledet avslutas med punkt.

04 40 I formella, opersonliga brev som gäller ett bestämt ärende behöver man inte ha någon hälsningsfras. Då kan det räcka med en ärenderubrik. Om man vill ha både ärenderubrik och hälsningsfras, bör rubriken komma först. Skriv informativa ärendemeningar, som talar om vad brevet handlar om. Överklagande av Skatteverkets beslut om tilläggstaxering, dnr 15-2008/0057 Jag vill överklaga Skatteverkets beslut om … Sophämtning på Tussmötevägen Hej! dr) eller civila titlar (herr, fru, fröken). I andra länder kan bruket dock vara annorlunda.

Download PDF sample

Rated 4.02 of 5 – based on 32 votes